Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L, Nr 119) dalej „RODO” informujemy Państwa o możliwym przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych i zasadach, na jakich się to odbywa, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na to przetwarzanie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

I. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Poleska 44, 25-325 Kielce. (dalej, jako „Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.kidt.pl lub przesyłając e – mail na adres: iodo@kidt.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

II. Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu należy wysyłać e-mail pod adres: iodo@kidt.pl. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe:

- imię

- nazwisko

- adres e-mail

- numer telefonu

a) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Państwa wiadomość - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług KIDT Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Kielcach – tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c) w celu przesłania informacji handlowych wysyłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d) w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług KIDT Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Kielcach poprzez użycie przez KIDT Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Kielcach, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących - tylko w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Odbiorcy danych

W przypadku, gdy w trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych zaistnieje potrzeba przekazania Państwa danych osobowych innym podmiotom, czy to na podstawie Państwa zgody czy też w związku z obowiązkiem, jaki nakładają na nas obowiązujące przepisy prawa, zapewnimy, aby każde przekazanie Państwa danych osobowych odbywało się z poszanowaniem ich bezpieczeństwa.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

- podmioty upoważnione do udostępnienia im Państwa danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy znajdzie zastosowanie - ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, np. biura informacji gospodarczej

- podmioty świadczące usługi doradczo –kontrolne np. firmy audytorskie

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia Państwa sprawy, nie dłużej niż:

- do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych)

-  do momentu cofnięcia zgody – w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych lub wyrażenia zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora

- 5 lat dla zapytań, stanowiących reklamacje

- 1 rok dla pozostałych zapytań

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody w każdym momencie (np. poprzez kontakt pod adresem e-mail : iodo@kidt.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do obsługi kierowanych przez Państwa zapytań.Konsekwencją niepodania danych osobowych w niezbędnym zakresie jest niemożność realizacji obsługi zapytań.

Czekamy na kontakt - podzielimy się nasza wiedzą.
ul. Poleska 4425-325 Kielce
News ticker:
  • Ruszyła rejestracja na Konferencje CMCD.
  • Dziś 8 marca - Święto Kobiet!
  • KIDT BIG SA jest partnerem konferencji CMCD.
  • Rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd i Pracownicy KIDT BIG S.A.
  • Uprzejmie informujemy że w dniu 2.05.2019 r. biuro oraz infolinia KIDT BIG S.A. będą nieczynne.